پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U5-200/7

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:80.3 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U7-300/6

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 9.6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:74.3 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U5-200/7

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:8.3 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U7-300/6

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 9.6متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 74.3متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۰.۵ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 80 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 21.7متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۰.۷ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 80 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 32.7متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۰.۹ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 80 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:44.3 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۱ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 240 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:55.3 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۳ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 180 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:72.5 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۲.۵ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 240 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:83.5 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۲ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 240 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 47.6 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا

پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۱.۸ اسب سری ULTRA-S

تماس بگیرید
 • برند: Pentax
 • نوع پمپطبقاتی
 • حداکثر دبی: 180 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 48 متر
 • جنس بدنهاستنلس استیل 304
 • جنس شفتاستنلس استیل 304
 • کلاس حفاظتیIP44
 • کشور سازنده:ایتالیا