مبدل حرارتی صفحه ای HP-200

 • مقدار آب مصرفی 2000Lit/h
 • توان حرارتی 100000Kcal/h
 •  جنس بدنه استنلس استیل 316
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف سرد 1
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف گرم  1,1/4
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....

مبدل حرارتی صفحه ای HP-150

 • مقدار آب مصرفی 1500Lit/h
 • توان حرارتی 75000Kcal/h
 •  جنس بدنه استنلس استیل 316
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف سرد 3/4
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف گرم 3/4
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....

مبدل حرارتی صفحه ای HP-120

 • مقدار آب مصرفی 1200Lit/h
 • توان حرارتی 60000Kcal/h
 •  جنس بدنه استنلس استیل 316
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف سرد 3/4
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف گرم 3/4
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....

مبدل حرارتی صفحه ای HP-100

 • مقدار آب مصرفی 1000Lit/h
 • توان حرارتی 50000Kcal/h
 •  جنس بدنه استنلس استیل 316
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف سرد 3/4 ,3/4
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف گرم 3/4
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....

مبدل حرارتی صفحه ای HP-80

 • مقدار آب مصرفی 800Lit/h
 • توان حرارتی 40000Kcal/h
 •  جنس بدنه استنلس استیل 316
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف سرد 3/4 ,1/2
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف گرم 3/4
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....

مبدل حرارتی صفحه ای HP-60

 • مقدار آب مصرفی 600Lit/h
 • توان حرارتی 30000Kcal/h
 •  جنس بدنه استنلس استیل 316
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف سرد 3/4 ,1/2
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف گرم 3/4
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....

مبدل حرارتی صفحه ای HP-50

 • مقدار آب مصرفی 500Lit/h
 • توان حرارتی 25000Kcal/h
 •  جنس بدنه استنلس استیل 31
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف سرد 3/4
 • سایز لوله های ورودی و خروجی طرف گرم 3/4
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....

مبدل حرارتی صفحه ای HP-40

 • مقدار آب مصرفی 400Lit/h
 • توان حرارتی 20000Kcal/h
 • عمر بسیار زیاد
 • نصب آسان و ارزان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • و.....